Werkzaamheden Advocatuur

Eerste expertise:

Door hun functie bij de politie als recherchecoördinator, waarbij zij de verantwoording, aansturing en ook het coachen van jonge rechercheurs hadden in grootschalige onderzoeken en de eindcontrole van de opgemaakte dossiers, kan PD Recherche gefundeerd aangeven waar er voordeel te behalen is voor de verdediging.

PD Recherche weet als geen ander, dat met name in grote en complexe  dossiers, waarbij een ontkennende verdachte  en weinig technisch bewijs is,  de politie -maar soms ook de officier van justitie- bezig zijn om maar te harken naar belastende zaken tegen de verdachte. Het komt voor – en dat hebben we in enkele onderzoeken al aangetoond- dat ontlastende zaken niet worden gevoegd in een dossier of op slinkse wijze wordt verstopt in het bv. 2500 pagina’s tellend dossier. Sterker nog bepaalde personen binnen onderzoeksteams zijn in staat om onjuiste processen- verbaal van bevindingen op te maken.

Kortom te veel om op te noemen waar PD Recherche een grote meerwaarde voor de verdediging kan zijn. PD Recherche kan eventueel een rapportage opmaken van haar bevindingen maar meestal stelt zij een lijst van zaken op die zij heeft opgemerkt met de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. Hiermee kan de verdediging dan haar pleidooi opstellen en gefundeerd aangeven dat er bepaalde getuigen of deskundigen nader gehoord dienen te worden of dat zaken in het dossier niet juist zijn of anders bekeken dienen te worden. Met name in de zogenaamde loopverbalen of ambtelijke verslagen kunnen zaken anders worden verwoord dan in de daarbij behorende processen-verbaal die verderop in het dossier als bijlage zijn gevoegd.

PD Recherche begrijpt dat u als advocatuur betaalde cliënten nodig heeft, omdat onze onderzoeken  op voorhand niet vallen onder onderzoekskosten welke vergoed worden door de raad van rechtsbijstand.  Er valt met ons altijd te praten over de onderzoekskosten.

Wel hebben de gebroeders Anker  uit Leeuwaren onlangs onze onderzoekskosten geheel vergoed gekregen bij een zaak tegen hun cliënt die is vrijgesproken, dit mede door toedoen van onze reconstructie.

Daarbij komen wij tevens op onze tweede expertise:

Het uitvoeren van aanbevelingen uit onze rapportage, zoals:

 • Het opstellen van draaiboeken voor reconstructies;
 • Het geheel uitvoeren van deze reconstructies ( wij maken hierbij -indien gewenst- gebruik van professionele cameramensen en fotograven);
 • Het opsporen van de verblijfplaatsen van getuigen die nader of opnieuw gehoord moeten worden. ( onlangs hebben we nog een “beschermde” getuige getraceerd, wat later met de verantwoordelijke contactpersoon van de politie is doorgesproken);
 • Het vastleggen op film of foto van een plaats delict. ( Bij een verkrachtingszaak zijn door PD Recherche filmopnamen gemaakt van de plaats delict waarmee kon worden aangetoond dat de aangeefster een onjuiste voorstelling van zaken had gegeven );
 • Het opnieuw horen van getuigen en of een hernieuwd of totaal nieuw buurtonderzoek uitvoeren;

 

Voor wat betreft het derde item van onze expertise wijzen wij u op het feit dat wij samenwerken  met de specialisten van een gerenommeerd forensisch onderzoeksbureau. Deskundigen van dit forensisch onderzoeksbureau kunnen forensisch technische sporen ( o.a. DNA sporen) lezen waardoor een bepaalde verdedigingsstrategie kan worden opgesteld in samenspraak met de verdediging. Ook heeft dit bureau handschriftdeskundigen in dienst die handschriftonderzoeken verrichten, oudheid van inkt enz. forensisch kunnen onderzoeken.

 

 

 

Uw gegevens, ons belang……..

Paalman & De Roy van Zuydewijn Recherche V.O.F. ( kortweg PD Recherche)  is een recherchebureau met een zogenaamde POB vergunning, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  PD Recherche is zich bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Soms verkrijgen we persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens in een rechercheonderzoek, of andere werkzaamheden worden verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden. Dit doen we eigenlijk alleen maar als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen. Verstrekking aan derden kan zonder uw toestemming alleen in het geval dat wij daar een wettelijke verplichting toe hebben.

Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens

PD Recherche gebruikt uw gegevens voor de navolgende doeleinden:

 • voor de juiste uitvoering van (recherche)onderzoeken
 • voor het verstrekken van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden.
 • voor instellingen en/of bedrijven waar wij op grond van wettelijke verplichtingen gehouden zijn uw gegevens te bewaren.

Welke gegevens verwerken wij

PD Recherche verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij ons bekend zijn (geworden):

 • naam, adres en woonplaats gegevens.
 • uw contactgegevens (b.v. uw mailadres, telefoonnummer)
 • gegevens die betrekking hebben op uw persoon en die u ons zelf (uit eigener beweging) aan ons verstrekt.

Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of strafrechtelijke gegevens.

Hoe weet u welke persoonsgegevens wij bewaren

PD Recherche bewaart uw persoonsgegevens digitaal. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor (te alle tijde) intrekken.

Wij behandelen uw verzoek hiertoe uitsluitend schriftelijk, het liefst per mail:

avgverzoek@pdrecherche.nl

Op basis van uw verzoek nemen wij binnen 2 (werk)dagen contact met u op.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

PD Recherche bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. PD Recherche bewaart alleen de noodzakelijke persoonspersoonsgegevens van u. Ook bewaart PD Recherche uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals die eerder in dit privacy statement zijn genoemd.

Wilt u weten waarvoor en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, vraag het ons gerust.

Veilig bewaren van uw persoonsgegevens

PD Recherche is zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren van uw persoonsgegevens.  PD Recherche heeft belangrijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s dat er iets misgaat met uw persoonsgegevens te verkleinen. Ons personeel is integer en kent het belang van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onze computers zijn beveiligd tegen hacken en met deugdelijke virusdetectie. Wij werken met toegangsbeveiliging. Niet alleen op onze computers, maar ook op onze gebouwen.

Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Neem hiertoe contact op met PD Recherche. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen.

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezicht autoriteit.

PD Recherche verwijst tevens naar de volgende websites:

de autoriteit persoonsgegevens

informatie over de AVG

website dienst justis

de BPOB branchevereniging voor particuliere onderzoekbureaus