PD Recherche | Bedrijfsrecherche en particulier onderzoek
Als het goed en professioneel moet zijn


Uw gegevens ons belang

Paalman & De Roy van Zuydewijn Recherche V.O.F. ( kortweg PD Recherche)  is een recherchebureau met een zogenaamde POB vergunning, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. PD Recherche is zich bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Soms verkrijgen we persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens in een rechercheonderzoek, of andere werkzaamheden worden verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden. Dit doen we eigenlijk alleen maar als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen. Verstrekking aan derden kan zonder uw toestemming alleen in het geval dat wij daar een wettelijke verplichting toe hebben.

 Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens

PD Recherche gebruikt uw gegevens voor de navolgende doeleinden:

  1. voor de juiste uitvoering van (recherche)onderzoeken
  2. voor het verstrekken van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden.
  3. voor instellingen en/of bedrijven waar wij op grond van wettelijke verplichtingen gehouden zijn uw gegevens te bewaren.

 Welke gegevens verwerken wij

PD Recherche verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij ons bekend zijn (geworden):

  1.  naam, adres en woonplaats gegevens.
  2. uw contactgegevens (b.v. uw mailadres, telefoonnummer)
  3. gegevens die betrekking hebben op uw persoon en die u ons zelf (uit eigener beweging) aan ons verstrekt.

 Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of strafrechtelijke gegevens.

 Hoe weet u welke persoonsgegevens wij bewaren

PD Recherche bewaart uw persoonsgegevens digitaal. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor (te alle tijde) intrekken.

 Wij behandelen uw verzoek hiertoe uitsluitend schriftelijk, het liefst per mail:

avgverzoek@pdrecherche.nl

 Op basis van uw verzoek nemen wij binnen 2 (werk)dagen contact met u op.

 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

PD Recherche bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. PD Recherche bewaart alleen de noodzakelijke persoonspersoonsgegevens van u. Ook bewaart PD Recherche uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals die eerder in dit privacy statement zijn genoemd.

Wilt u weten waarvoor en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, vraag het ons gerust.

 Veilig bewaren van uw persoonsgegevens

PD Recherche is zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren van uw persoonsgegevens.  PD Recherche heeft belangrijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s dat er iets misgaat met uw persoonsgegevens te verkleinen. Ons personeel is integer en kent het belang van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onze computers zijn beveiligd tegen hacken en met deugdelijke virusdetectie. Wij werken met toegangsbeveiliging. Niet alleen op onze computers, maar ook op onze gebouwen.

 Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Neem hiertoe contact op met PD Recherche. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen.

 U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezicht autoriteit.

 PD Recherche verwijst tevens naar de volgende websites:

de autoriteit persoonsgegevens

informatie over de AVG

website dienst justis

de BPOB branchevereniging voor particuliere onderzoekbureaus